Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť K O F T , s. r. o., IČO: 17 335 248, so sídlom Jána Stanislava 28A, 841 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1903/B.

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: infokoft@koft.sk

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri vytvorení objednávky prostredníctvom KOFT E-shopu.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame? 

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na nasledovné účely: komunikácie – vybavovania požiadaviek zadaných využitím kontaktných údajov prevádzkovateľa zverejnených na webovej stránke KOFT E-shopu, prijímania objednávok tovaru s následným použitím týchto údajov na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie. Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie podľa aplikovateľných právnych predpisov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: MABO, s.r.o., Geis SK s.r.o., CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané pri vzájomnej komunikácii uchovávame po dobu jedného roka od ich poskytnutia. Osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný archivovať na základe právnej povinnosti uloženej aplikovateľnými právnymi predpismi archivujeme po dobu určenú aplikovateľnými právnymi predpismi.

Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame do odvolania súhlasu alebo po dobu registrácie v prípade vyplnenia registračného formulára.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu.

 

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť telefonicky – tel. kontakt: +421 2 5020 5200, e-mailom zaslaným na adresu: infokoft@koft.sk alebo písomným oznámením v listinnej forme na adrese prevádzkovateľa K O F T , s. r. o.: Jána Stanislava 28A, 841 05 Bratislava.

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu vybavíme bezplatne, ak aplikovateľné právne predpisy neustanovujú inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Vyjadrenia a informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca po doručení žiadosti. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť až o dva mesiace. O prípadnom predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.